Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2008

O noes, Jaiku alhaalla.

September 07 2008

Lämpöä ei taida enää juuri olla, mutta jäseniä särkee, päässä humisee ja päätä särkee. -> lääkitystä naamariin.

August 27 2008

Minua tuijotetaan. (Hysse, tuo on edelleen pelottavaa. En totu siihen.)
Jaiku alhaalla. Hetkittäistä hurmaa muista palveluista haussa.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl